Specialpedagoger

Alla människor är olika och har olika erfarenheter från och av skolan. En del har lätt för att lära, för andra tar det längre tid. Några läser snabbt och enkelt medan andra får traggla och kämpa.

Som specialpedagoger arbetar vi för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att, utifrån sina unika förutsättningar, upptäcka sin kapacitet och nå sina mål.

Specialpedagogerna arbetar för en god lärandemiljö, där man anpassar pedagogik och undervisning utifrån elevers olika sätt att lära.

Grunden till elevens framgång i skolan ligger i svaret på frågorna: Hur lär sig eleven? Vilka behov har eleven? Vilka konsekvenser får detta för undervisning och skolans organisation?

Utifrån detta kan specialpedagogen

  • Vara samtalspartner och bollplank för lärare, rektor och elev

  • Erbjuda pedagogisk handledning – till arbetslag, enskilda lärare och elever

  • Hjälpa elever att hitta sitt eget bästa sätt att lära sig

  • Göra kartläggning och utredning om svårigheter i elevens studiesituation, som har uppstått i mötet mellan elevens förutsättningar och skolans krav

  • Utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med elev, vårdnadshavare och arbetslag

  • Delta i överlämning och uppföljning vid stadieövergångar
  • Ha kontakt med andra skolformer och stödfunktioner kring elever 

Christina Schedvin
0300-83 36 25
0700- 81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se
Rum C16
Ansvarar för El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Gymnasial Lärlingsutbildning.

Jenny Rappe
0300- 83 35 86
0700- 83 39 28
jenny.rappe@kungsbacka.se
Rum G27
Ansvarar för Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet 

Vakant

Rum G27
Ansvarar för Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

Maria Persson
0300-83 35 90
0700-81 50 75
maria.persson2@kungsbacka.se 
Rum N42
Ansvarar för 
och Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan


Pauline Arnesson
0300-83 35 71
0767-863648
pauline.arnesson@kungsbacka.se 
Rum K63
Ansvarar för Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet