Trivsel och trygghet

Vi är en skola som genomsyras av positiva relationer och som bygger på respekt och ömsesidigt förtroende. En skola där alla kan känna sig delaktiga och trygga och där kreativitet uppmuntras. På skolan råder nolltolerans mot droger, våld och rasism. Här behandlas alla lika.

Du är försäkrad för olycksfallsskador som inträffar på skolan, i eller utanför hemmet eller på praktikplatser. Du har försäkringsskydd dygnet runt. Försäkringen gäller i hela världen. 

Vi samarbetar med närpolisen och har två poliser knutna till skolan.

Liksom vid tidigare års elevenkäter framgår det även i Göteborgsregionens enkät för 2013 att trivseln och tryggheten på Elof Lindälvs gymnasium är hög.

Vår likabehandlingsplan utgår från skollagen och diskrimineringslagen.
Vi arbetar även efter Barnkonventionen och Kungsbacka kommuns drogpolicy.