Ordningsregler

I enlighet med skollagen ska varje skola ha ordningsregler. De gemensamma reglerna kan kompletteras av regler på respektive enhet och/eller program.

Våra ordningsregler har tagits fram i samverkan mellan elever och personal. Dessa regler ska ses som ett uttryck för en bredare och djupare diskussion om relationer, respekten för varandra och ett gemensamt ansvar för vår skolmiljö.

Elof Lindälvs gymnasium är en stor arbetsplats. 
Här vistas omkring 1500 människor och därför är det extra viktigt att visa hänsyn.

Vi måste tillsammans hjälpas åt så att alla kan trivas på vår skola.
Vi är varandras arbetsmiljö.

 • Under lektion och annan studietid har alla ansvar för att det är en bra arbetsro.

 • Var och en ska komma i tid och ta med nödvändig utrustning för aktuell lektion.

 • Mobiltelefoner och annan elektronik får endast användas efter överenskommelse med undervisande lärare och då så att det inte stör andra.

 • Datorerna i skolan, både stationära och elevdatorer, är avsedda för skolarbete.

 • Miljön i skolan ska vara trivsam och hållas fri från nedskräpning och klotter.

 • Mat och dryck får inte förtäras i lektionssalar.

 • Fusk/plagiat är inte tillåtet. Om man fuskar/plagierar så blir arbetet ogiltigt och bedöms inte.

 •  Alkohol- och droganvändning samt all hantering av droger och alkohol på skolan/skolans område är förbjudet och anmäls till vårdnadshavare, socialtjänst och polis i enlighet med Kungsbacka kommuns drogpolicy.

 • Det är förbjudet att röka på skolans område, såväl inomhus som utomhus.

 • Det är förbjudet att ta med sig farliga föremål såsom knivar eller vapen till skolan.

 • Flygblad och affischer får man dela ut eller sätta upp på anslagstavla om man först fått tillåtelse av rektor/verksamhetschef.

 • Endast den som arbetar eller är elev på skolan får vistas i skolans lokaler. Skolans personal kan ge tillstånd till andra att vistas i skolan.

Om man bryter mot ordningsreglerna

 • Läraren kan visa ut elever från klassrum eller andra undervisningslokaler.

 • Mentor kan kalla elev till samtal om det som hänt och kan även rapportera till vårdnadshavare och rektor.

 • Rektor kan kalla elev till möte för att utreda det som hänt.

 • Rektor kan varna och i allvarliga fall stänga av en elev från skolan för en viss tid.

 • Ibland måste andra myndigheter underrättas. Vid brott görs polisanmälan. Om det inträffade har inneburit fara för liv eller hälsa ska  Arbetsmiljöverket underrättas.


Antagna på skolan februari 2014