Vanliga frågor

Adressändring

Om du har bytt adress så anmäler du det till din mentor.

Anslag och affischering

Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller expeditionen.

Betygsskala

Betygsskala med beteckningarna A-F. Lägsta godtagbara kunskapsnivå är E.

Bibliotek

Biblioteket är öppet 8.30 – 16.30. Telefonnummer till lånedisken är 83 35 66. Kungsbacka kommuns lånekort gäller även på skolans bibliotek.

I biblioteket kan du
• Låna böcker och läromedel
• Arbeta med egna arbeten eller grupparbeten
• Söka information
• Läsa tidningar och tidskrifter
• Kopiera material till skolarbeten
• Få hjälp i skolarbetet inom områdena litteratur, skrivande,informationssökning och källkritik.

Mer information hittar du på hemsidan under Om skolan och sedan Biblioteket

Blanketter

Blanketter som du kan behöva finns på expeditionen och på skolans hemsida under För elever och sedan Blanketter.

Brandlarm

Vi har ett automatiskt brandlarm och ringsignal ges via brandklockorna. Vid larm ska skolan utrymmas. Uppsamlingsplats är idrottsplanen öster om skolan dit alla ska bege sig via respektive nödutgång. Mentorerna informerar vid skolstart om de regler som gäller vid utrymning.

Busskort/Läsårskort

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun får både ett skolkort och ett fritidskort. Spara busskortet över sommaren eftersom det gäller från terminsstart till mitten av september.

Skolkort

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun har rätt till ett skolkort som gäller mellan klockan 4-19 på vardagar. Skolkortet är giltigt inom Kungsbacka kommun på Västtrafiks bussar och tåg. Skolkortet gäller inte på Öresundstågen.

Fritidskort

Från och med höstterminen 2015 delas även ett Fritidskort ut till alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun. Fritidskortet är giltigt mellan klockan 19-22 på vardagar. Fritidskortet är giltigt på Västtrafiks bussar och tåg i hela Västtrafiks område, det vill säga hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Det gäller även på Öresundståget på sträckan Göteborg-Kungsbacka - Åsa tillsammans med ett kvitto som visar giltighetstiden. Ett sådant kvitto kan man få på Västtrafiks försäljningsställen så som Pressbyrån.

Utom och inom GR

Elever som går i gymnasieskola utanför Göteborgsregionen (GR), grundläggande vuxenutbildning eller folkhögskola söker resebidrag på särskild blankett. 

Elever som går i kommunal eller fristående gymnasieskola inom GR får sitt busskort på skolan i samband med skolstart utan att ansökan behöver lämnas in.

Extra bidrag

Om man inte har tillräckligt långt till skolan, men har undervisning i annan lokal och sträckan överstiger 4 kilometer kan man få resebidrag om resorna dit utgör 30 procent eller mer per vecka, det vill säga tre av tio resor.

Elever som har långt mellan bostaden och busshållplatsen, mer än 4 km, har rätt att ansöka om extra bidrag, 80 kronor per månad i nio månader.
Elever som har mer än 6 km till närmsta hållplats har rätt att byta ut busskortet till kontantersättning.

Förlorade eller defekta skolkort

Om du förlorar ditt busskort anmäler du detta till expeditionen som spärrar kortet och beställerett nytt ifrån Västtrafik. Kostnad för nytt busskort är 250 kronor. Det tar några dagar innanskolan får ett nytt kort som du kan hämta ut. Under väntetiden får du ett tillfälligt kort.

Frisök

Elever antagna via frisök har rätt till resebidrag. Resebidrag betalas ut för dagliga resor mellan bostad och skola om sträckan är 4 kilometer eller mer. Bostad kan i detta fall vara inackorderingsadress. Det betyder att resebidrag inte betalas ut för resor mellan hemmet och skolan om denna sträcka inte är en daglig förbindelse mellan skolan.

Exempel

En elev har kommit in i Stockholm via frisök. Eleven kan inte få inackorderingstillägg och söker då resebidrag. Detta avslås för resor mellan Kungsbacka och Stockholm då denna sträcka inte kan anses som en normal daglig resa. Men om eleven bor inackorderad 4 kilometer eller mer från skolan har eleven rätt till resebidrag för dessa resor. Ansökan görs i hemkommunen.

Ansökan om resebidrag

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 


avseptember.

Byte av kurs

Byte/avbrott/tillägg av kurs får endast ske vid speciella skäl.
Blanketten ”Ansökan om” finns på exeditionen och på hemsidan under För elever och sedan Blanketter. Blanketten ska skrivas under av elev, mentor, undervisande lärare och rektor.

Cafeteria

Café Lindälv ligger vid skolans södra entré. Öppet klockan 8-15.30 måndag till torsdag och klockan 8-14 på fredagar.

Drogpolicy för alla Kungsbackas gymnasieskolor

Finns på skolans hemsida under För elever.

Elevkåren

Elevkåren utser representanter till skolans samverkansgrupp och håller fortlöpande kontakt med skolledningen samt ordnar försäljning av materiel - fotokatalog/skoltröjor; ordnar studentbal och har uppsikt över de olika föreningarna på skolan.
E-mail: elofkaren@hotmail.com

Elevskåp

Du har tillgång till ett elevskåp för förvaring av kläder, läroböcker och annat material som hör till skolarbetet. Med tanke på stöldrisken bör värdesaker inte placeras i elevskåpen. Du ansvarar för att ha ett A-klassat hänglås. Skolan ersätter inga stölder. Skåpet är inte till för privat användning. I skolan gäller förbud mot att föra med sig farliga och olämpliga föremål. Skolan förbehåller sig rätten att öppna skåpet om det kan antas att där förvaras otillåtna föremål.

Skåpet är personligt

Tomma skåp får inte användas av elever som redan har blivit tilldelade ett skåp. Skolan har rättatt klippa hänglås till skåp som ingen elev är tilldelad.

Elof Lindälv

Elof Lindälv som gett namn åt vår skola, var en känd hembygdsforskare och kulturpersonlighet. Han föddes 1887 i Älvsåker på släktgården Lindströmsgården och blev nästan 100 år gammal.

Under sitt långa liv var han mycket aktiv inom hembygdsforskningen och han var en av de drivande krafterna bakom grundandet av Nordhallands Hembygdsförening.

Elof Lindälv var lärare och han blev tack vare sin forskning och sitt författarskap utnämnd till hedersdoktor. Speciellt känd är kanske Elof Lindälv för sin stora kunskap inom fornforskning och arkeologi. Han gav ut närmare 250 tryckta skrifter under åren 1917-1977.

Elof Lindälv gav också ut flera böcker om stadsdelen Majorna i Göteborg. 1989 döptes gatan som går ner till tysklandsfärjans terminal till Elof Lindälvs gata.

Enhetsråd

Enhetsrådet inom Elevkåren består av klassrepresentanter som behandlar frågor som rör programmet. Exempel på frågor som enhetsrådet kan ta upp är hur undervisningen ska bedrivas och kurserna utvärderas inom programmet, arbetsmiljön, relationer mellan elever och lärare och hur man ska välkomna nästa års ettor.

Examen - två typer

Det finns en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen ska du ha 2 500 poäng varav 2 250 poäng ska vara godkända.
Du ska vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du är godkänd i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och godkänd i ditt gymnasiearbete.

Med examen från ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 för att få behörighet. Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Läs mer under utökat program.

För högskoleförberedande examen ska du ha 2 500 poäng varav 2 250 poäng ska vara godkända. Du ska vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Du ska vara godkänd i ditt gymnasiearbete.

Examen från ett högskoleförberedande program ger grundläggande högskolebehörighet.

F

Om du fått betyget F på slutförd kurs har du möjlighet att få pröva för högre betyg under gymnasietiden så länge du går kvar på skolan. Läs mer under prövningar.

Frånvaro

Om du avbryter skoldagen ska detta anmälas till mentor eller så registrerar du din frånvaro i Skola24. Utbetalningen av studiebidragen baseras på införda uppgifter om frånvaron.

Fronter

På bibliotekets sida på Fronter får du tillgång till databaser, blogg och länksamling.I Fronter finns elevdokumentation och rum för inlämningar och planering.

Frånvaro

Om du avbryter skoldagen ska detta anmälas till mentor eller så registrerar du din frånvaro i Skola24. Utbetalningen av studiebidragen baseras på införda uppgifter om frånvaron.

Idrottsförening

Elof Lindälvs gymnasiums Idrottsförening ELG:s IF - skolans största förening ordnar skolidrottstävlingar. Läs mer på anslagstavlan i idrottshallen.

Individuell studieplan

Du har en individuell studieplan. Där kan du se vilka kurser som är avslutade och betygsatta, de som pågår och de som inte har börjat än. Där framkommer även när kurserna startar, slutar och hur många poäng som kurserna har.

Information

Vi har följande digitala informationskanaler på skolan
• Skolans hemsida: www.eloflindalvsgymnasium.se
• Fronter: www.fronter.com/kungsbacka - en plats för information av intern karaktär
• Monitorerna visar kort dagsaktuell information.

Inställda lektioner

Vår målsättning är att skicka dig ett sms om din första lektion är inställd.
För att det ska fungera behöver du lägga in ditt mobilnummer i Fronter. 

Klassrepresentanter

Varje höst väljer klassen klassrepresentanter till elevkårens årsmöte. Årsmötet väljer elevkårens styrelse där mandattiden är ett år.

Klassråd

Klassråd finns för varje klass och består av samtliga elever i klassen och deras mentorer. Frågor som kan tas upp är planering, uppföljning och utvärdering av klassens verksamhet och skolmiljön.

Ledighet

Behöver du ledighet för enskilda angelägenheter av vikt kan mentor bevilja det högst tre dagar/termin, sammanlagt sex dagar/år. Ytterligare ledighet kan beviljas av rektor.
Ledighet för semesterresor beviljas inte.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Denna plan beskriver hur skolan arbetar med områdena diskriminering och kränkande behandling. Planen finns på skolans hemsida, För elever.

Lunch

Lunch serveras i skolmatsalen mellan 10.30 – 13.00. 

Läroböcker

Du lånar de läroböcker som behövs inom respektive ämne och ansvarar för dessa tills de återlämnas vid läsårets eller kursens slut. Bortslarvade eller förstörda böcker måste man själv ersätta. Utlåningen sker via skolans bibliotek.

Modersmål

För att läsa kurser i modersmål på gymnasiet krävs godkänd kurs i modersmål från grundskolans årskurs 9.
Gymnasiekurserna omfattar totalt 250 poäng och är egna ämnen.

Om du nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål.

Föräldrar och skola samtalar om ditt behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer om du ska erbjudas studiehandledning på ditt modersmål.

Möte för vårdnadshavare eller annan anhörig

Ordnas för årskurs 1 under höstterminen och för vissa program även under vårterminen.

Nationella prov

Nationella prov används som ett hjälpmedel i vissa ämnen för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. 

Olycksfallsförsäkring

Du är kollektivt olycksfallsförsäkrad genom Kungsbacka kommun, Försäkringsbeskedet finns på Kungsbacka kommuns hemsida. Där kan du även läsa hur du gör en skadeanmälan.

http://www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se/Om-skolan/Trivsel-och-trygghet/Forsakringar/

Ordningsregler

Du hittar skolans ordningsregler på hemsidan under För elever.

Parkering

Cyklar och mopeder ställs på cykelparkeringarna. För parkering på skolans område krävs parkeringstillstånd. P-tillstånd ges endast till personal som arbetar vid skolan. Kör du bil till skolan får du parkera utanför skolans område.

Programråd

Programråd finns för gymnasieskolans samtliga program.
Programrådet är ett forum och en informationskanal för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv/eftergymnasial utbildning.

Prövningar

Om du fått betyget F finns möjlighet att kostnadsfritt pröva för ett högre betyg så länge du går kvar på skolan.

Rökning

Rökning är inte tillåten i Elof Lindälvs gymnasiums lokaler eller inom skolområdet.
Detta gäller samtliga lokaler och områden som hör till Elof Lindälvs gymnasium.
Vill du sluta röka kan du kontakta skolsköterska eller kurator.

Sjukanmälan

Om du är sjuk måste du anmäla detta till skolan omedelbart på telefonnummer:
0515-77 76 13. Du kopplas då till Skola24 där du får knappa in hela ditt personnummer.
För att sjukanmälan ska gälla den dagen du anmäler måste du ringa innan klockan 12.

Detta gäller om inte din mentor har bestämt något annat.

Sjukanmälan kan också registreras på föräldrakonto och elevkonto i Skola24.
Om det av någon anledning inte är möjligt så går det även bra om du eller förälder skickar ett mejl till mentorn samma dag. Ange då gärna vilken tid du lämnade skolan.

Sjukdom/Ledighet

Rektor får bevilja dig ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.
Du får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektor. Blankett finns på skolans hemsida under För elever och blanketter.

Skola24

Skola24 används för att föra närvaro. I systemet har föräldrar och elever möjlighet att ta del av frånvaroanmälningar.

Vid frånvaro skickas automatiskt ett mejl till föräldrar som anmält att de vill ha inloggning i Skola 24. Mejl skickas ut vid all frånvaro. 

Tjänsten är gratis för vårdnadshavare. Kopplat till elevens frånvaro finns även en grafisk rapport som kan skrivas ut.

Smittsam sjukdom

Om du insjuknat i smittosam eller annan långvarig sjukdom ska du snarast anmäla detta till skolsköterskan eller till din mentor.

Studie- och yrkesvägledning - Karriärvägledning

”Karriärvägledning innebär att kartlägga möjligheter och sätta upp mål för framtiden. Vi arbetar med självinsikt för din personliga utveckling. Syftet är att förbereda dig inför framtidens val och möjligheter.
”Vi vägleder i grupp och i enskilda samtal mot: Arbetsliv, Högskolor/Universitet, Utland, Yrkesutbildningar

Studiehjälp

Du behöver inte söka studiebidrag. Du får det från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år,om du studerar heltid, till och med juni det år du fyller 20 år.

På de individuella programmen kan du även få studiehjälp för deltidsstudier. Utbetalning sker den sista vardagen i månaderna september-juni.

Vid frågor kontakta CSN eller expeditionen.


Studiemedel

Studiemedel kan elever söka från och med juli det året de fyller 20 år.
Ansökan bör göras snarast då CSN inte betalar ut mer än 4 veckor retroaktivt.
Studiemedel söks på www.csn.se eller hos kuratorerna.

Stödundervisning

Om du riskerar att inte nå målen för en kurs, kan rektor, efter utredning, besluta om särskilt stöd för längre eller kortare tid.
Stödundervisning ges i första hand inom den ordinarie undervisningen.

Utdrag från betygskatalogen

En gång per termin får du ett utdrag från betygskatalogen. Där visas också frånvaron.

Utvecklingssamtal

En gång per termin får du en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation som sker med din individuella studieplan som grund.

Utvecklingssamtal

En gång per termin får du en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation som sker med din individuella studieplan som grund.

Utökat program

Om du vill läsa mer än 2 500 poäng ska din rektor godkänna det.